איזור אישי לבעלי דירות

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 (להלן: החוק), קובע בין היתר את סמכויות רשם הקבלנים ואת אופן הניהול והרישום בפנקס הקבלנים.

לכל קבלן רשום ישנו סיווג שעל-פיו מותר לקבלן המבצע לבנות (הסיווג מתייחס לפרויקט על בסיס היקף כספי ו/או מ"ר לבנייה).

Developed and Designed by Digital-Cloud
Scroll to Top