איזור אישי לבעלי דירות

הביטוי המשפטי המתאר התחייבות של אדם לקיים חיובו של אדם אחר כלפי אדם שלישי, אם לא יפרע במועדו. כלומר, אם החייב לא יעמוד בתשלום חוב, יהיה הנושה רשאי לדרוש מאת אותו ערב שיפרע את החוב. הערבות יכולה להיות לחיוב כולו, או למקצתו.

בהקשר הפרויקט , לבעלי הדירות או לרוכשי הדירות החדשות מונפקת ערבות (ע"י הבנק או חברת הביטוח) אשר מעניקה להם ביטחון שהיזם יסיים את הפרויקט בהצלחה ובמידה ולא , בעלי או רוכשי הדירות יקבלו את רכושם חזרה ע"י מימוש הערבות.

Developed and Designed by Digital-Cloud
Scroll to Top