איזור אישי לבעלי דירות

ליווי בנקאי סגור, הינו תהליך בו גוף מימון (בנק/קרן ליווי) מעניקים ליזם ליווי לביצוע הפרויקט. בתהליך זה הגוף הממן בודק את יכולתו של היזם לבצע את הפרויקט וכן את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט ועל סמך זה מחליט האם להעניק מימון והלוואות ליזם לביצוע הפרויקט. בהליך זה, מונפקות בין היתר ערבויות וביטחונות לבעלי הדירות.

ליווי בנקאי לכל פרויקט ופרויקט הינו דבר חשוב ביותר ועל בעלי הדירות לדרוש ליווי שכזה מהיזם כבר בשלב חתימת החוזה.

Developed and Designed by Digital-Cloud
Scroll to Top